Pregled finansijskih izvještaja regulatornih agencija

Nezavisna regulatorna tijela u Crnoj Gori su Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agencija za elektronske medije, Regulatorna agencija za energetiku, Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja, Agencija za ljekove i medicinska sredstva i druga nezavisna regulatorna tijela osnovana u skladu sa zakonom.

Shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti nadležni organ nezavisnog regulatornog tijela utvrđuje predlog finansijskog izvještaja sa izvještajem o radu, odnosno stanju za prethodnu godinu i određuje predstavnika nezavisnog regulatornog tijela koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri.

  • Na osnovu Zakona o energetici, Regulatorna agencije za energetiku utvrđuje predlog finansijskog izvještaja sa izvještajem o radu za prethodnu godinu i podnosi Skupštini na usvajanje.
  • Zakonom o osiguranju predviđeno je da Agencija za nadzor osiguranja utvrđujefinansijske iskaze sa izvještajem ovlašćenog revizora i godišnji izvještaj o radu za prethodnu godinu i dostavlja Skupštini radi usvajanja.
  • Na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost dostavlja Skupštini izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem.
  • Finasijski izvještaj sa Izvještajem o radu, Agencija za ljekove i medicinska sredstva i Agencija za elektronske medije dostavljajushodnoZakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

PBK je, za potrebe Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, pripremila pregled prijedloga izvještaja regulatornih agencija koji su dostavljeni Skupštini.