Rebalans budžeta za 2017. godinu

Vlada je Skupštini dostavila Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, navodeći kao razloge:

  • tehničko usaglašavanje usljed donošenja i primjene nove Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave,
  • nove ekonomske aktivnosti, povećanje budžetskih prihoda i povećanje izdataka (za 8 mil €).

Budžet za 2017. godinu utvrđen je u iznosu od 2.005.790.487,10 €, dok je izmjenama Zakona predviđeno povećanje za 8 mil. €. Nakon povećanja, primici budžeta iznosili bi 2.013.790.487,10 €.

Predlogom rebalansa Zakona o budžetu predviđeno je da Izvorni prihodi budžeta budu povećani za 8,00 mil. €, u odnosu na Zakon o bužetu za 2017. godinu i iznose 1.559.616.663,47 €. Takođe, predlaže se povećanje izdataka za 8,00 mil. € koje se na uvećanje tekuće budžetske rezerve.

PBK je, za potrebe Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, pripremila prikaz Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu.