Tekući prihodi budžeta Crne Gore

Budžet je finansijski plan zasnovan na godišnjim procjenama primitaka i izdataka. Primici obuhvataju:

 1. tekuće prihode (poreze, doprinose, takse, naknade, koncesije i ostale prihode);
 2. primitke od prodaje imovine;
 3. primitke od otplate kredita;
 4. donacije i transfere;
 5. pozajmice i kredite (domaće i inostrane);
 6. druge prihode.

Tekući prihodi obuhvataju:

 1. Akcize
 2. Porez na dodatu vrijednost – PDV
 3. Porez na dobit pravnih lica
 4. Poreza na dohodak zičkih lica
 5. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
 6. Porez na kafu
 7. Porez na promet nepokretnosti
 8. Porez na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica
 9. Porez na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica
 10. Porez na premije osiguranja
 11. Porez na ugljovodonike
 12. Carine
 13. Takse
 14. Naknade
 15. Ostali prihodi

Svaka kategorija tekućih prihoda je definisana posebnim zakonima, a PBK je pripremila pregled svih odredbi kojima se utvrđuje njihova visina.