Analiza Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu

Agencija za sprječavanje korupcije započela je sa radom 1. januara 2016. godine te preuzela sve poslove, zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad, dokumentaciju, registre i evidenciju Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, koje su prestale sa radom. Takođe, preuzete su aktivnosti, predmeti i arhiva Državne izborne komisije u dijelu koji se odnosi na nadležnosti koje su pripale Agenciji.

Nadležnosti Agencije definisane su članom 78 Zakona o sprječavanju korupcije, a odnose se na: sprovođenje mjera sprječavanje sukoba javnog i privatnog interesa, zaštitu lica koja prijavljuju ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, sprovođenje nadzora nad sprovođenjem Zakona o lobiranju i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i druga pitanja od značaja za prevenciju i sprječavanje korupcije.