Izvještaj Komisije za koncesije za 2016. godinu

Komisija za koncesije osnovana je Zakonom o koncesijama kao samostalan i nezavisan organ u vršenju poslova utvrđenih ovim zakonom.

Zakon o koncesijama propisuje sljedeće nadležnosti Komisije za koncesije

  • rješava po prigovorima u esnika u postupku davanja koncesija, koji se odnose na vrednovanje i rang listu ponuđača i donosi odluke po njima;
  • vodi registar ugovora o koncesijama;
  • odobrava sprovođenja postupka produženja roka davanja koncesije ili proširenja prostora za obavljanje koncesione djelatnosti,
  • odobrava sprovođenje postupka davanja koncesije pratećih mineralnih sirovina na odobrenom eksploatacionom polju, bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja;
  • donosi poslovnik o svom radu i vrši druge poslove utvrđene ovim zakonom. Komisija ima predsjednika i osam članova.

Komisija je u 2016. godini razmatrala dva prigovora, odobrila sprovođenje postupka produženja roka Ugovora o koncesiji za eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta ‘Platac’ (Grbalj), opština Kotor i odobrila proširenje eksploatacionog polja ,,Biočki stan” za eksploataciju crvenog boksita. PBK je za potrebe Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, prirpemila pregled ključnih stavki izvještaja za 2016. godinu.