Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

Budžet za 2017. godinu planiran je u iznosu od 2.005,95 mil € i manji je za oko 1,3%, odnosno za 25,58 mil. € u odnosu na budžet planiran za 2016. godinu (nakon rebalansa), kada je iznosio 2.031,53 mil.€.

Ključne brojke:

  • Izvorni prihodi budžeta iznose 1.551,6 mil.€ ili 39,5% procijenjenog BDP-a i 4,55% su veći u odnosu na 2016. godinu.
  • Pored izvornih prihoda, nansiranje će biti obezbijeđeno iz inostranih izvora u iznosu od 354,3 mil. € i iz domaćih izvora u iznosu od 100,00 mil. €. Pozajmice iz domaćih izvora planirane su u iznosu od 100 mil.€.
  • Izdaci budu u nivou 1.785,53 mil. €, 45,5% BDP-a što je 10,65% više u odnosu na 2016. godinu.
  • Deficit budžeta iznosi 233,9 mil. € ili 6% BDP a; veći za 80,49% nego deficit rebalansa 2016. godine.
  • Otplata duga iznosi 220,4 mil. € ili 5,6% BDP-a; za oko 47% manja u odnosu na istu predviđenu Rebalansom 2016. godine.