Prikaz predloženog Nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, sredstva za rad ove institucije obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore. Nacrt budžeta Institucije predlaže Senat i dostavlja ga nadležnom radnom tijelu Skupštine za poslove finansija.

Državna revizorska institucija dostavila je predloženi Nacrt budžeta za 2021. godinu Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore. Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz predloženog Nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2021. godinu.