Prikazi finansijskih planova regulatornih agencija za 2021. godinu

Shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, nadležni organ nezavisnog regulatornog tijela utvrđuje predlog finansijskog plana sa planom rada za narednu godinu i određuje predstavnika nezavisnog regulatornog tijela koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri. Uz skladu sa navedenim zakonom, Skupštini se dostavljaju predlozi finansijskih planova sa planom rada za narednu godinu nezavisnih regulatornih tijela, na usvajanje.

– Na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama, plan rada sa finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za narednu godinu usvaja Skupština.

– Sredstva za finansiranje rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, u oblasti energetike, shodno Zakonu o energeticiutvrđuju se finansijskim planom Agencije koji usvaja Skupština.

– Agencija za elektronske medije i Komisija za tržište kapitala, dostavljaju predlog finansijskog plana sa planom rada za narednu godinu Skupštini na usvajanje, na osnovu Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

– Zakonom o osiguranju, definisano je da Agencija za nadzor osiguranja Skupštini dostavlja finansijski plan sa planom rada radi usvajanja. PBK je, za potrebe poslanika, pripremila pregled prikaza finansijskih planova regulatornih agencija za 2021. godinu, koji su dostavljeni Skupštini Crne Gore.