Informativni materijal na temu „Rodno odgovorno budžetiranje”

Budžet predstavlja najvažniji alat javne politike, te uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetske procese, kroz rodno zasnovanu procjenu budžeta, uključivanje rodne perspektive u svim nivoima budžetskog procesa i restrukturiranje prihoda i rashoda u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti, može uticati na smanjenje rodnog jaza.

S tim u vezi, Parlamentarna budžetska kancelarija i Sekretarijat Savjeta za konkurentnost, pripremili su informativni materijal na temu „Rodno odgovorno budžetiranje”.