Ekonomski indikatori

Nominalni iznos BDP-a

Bruto domaći proizvod predstavlja zbir proizvedenih dobara i usluga u određenom vremenskom periodu (obično u toku jedne godine) u jednoj nacionalnoj ekonomiji. Bruto domaći proizvod predstavlja zbir potrošnje stanovništva, investicija, potrošnje države i razlike između izvoza i uvoza. Nominalni bruto domaći proizvod se obračunava po tekućim (tržišnim) cijenama proizvoda i usluga.

Izvor: Monstat

Ukupan nominalni iznos BDP-a za :

Realni rast

Bruto domaći proizvod predstavlja zbir proizvedenih dobara i usluga u određenom vremenskom periodu (obično u toku jedne godine) u jednoj nacionalnoj ekonomiji. Bruto domaći proizvod predstavlja zbir potrošnje stanovništva, investicija, potrošnje države i razlike između izvoza i uvoza. Realni bruto domaći proizvod je obračunat na osnovu stalnih cijena, čime se otklanja uticaj inflacije.

Izvor: Monstat

Ukupan realan rast za :

%

Inflacija

Inflacija predstavlja porast nivoa cijena u državi. Izražava se u procentima.

Izvor: Monstat

Godišnja stopa inflacije na kraju :

%

Stopa nezaposlenosti

Stopa nezaposlenosti predstavlja procenat nezaposlenih u ukupnom broju aktivnih stanovnika.

Izvor: Anketa o radnoj snazi, Uprava za statistiku (MONSTAT)

Stopa nezaposlenosti za :

%

Prosječna plata - neto

Podaci o prosječnim zaradama prikazuju zarade isplaćene u mjesecu. Prosječne zarade izračunavaju se tako što se masa isplaćenih zarada dijeli sa brojem zaposlenih koji su primili zaradu u tom mjesecu.

Izvor: Monstat

Prosječna plata za :

Prosječna penzija

Mjesečna novčana naknada i druge beneficije na koje pojedinac stiče pravo po osnovu osiguranja za slučaj starosti, invalidnosti i smrti, a pod uslovima utvrđenim zakonom. Zakon koji uređuje oblast penzija u Crnoj Gori je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Izvor: Fond PIO

Prosječna penzija za :

Spoljnotrgovinski bilans (deficit) %BDP-a

Spoljnotrgovinski bilans je razlika između uvoza jedne zemlje i njenog izvoza za određeni vremenski period. Spoljnotrgovinski bilans predstavlja najveću komponentu platnog bilansa zemlje.

Izvor: Monstat

Spoljnotrgovinski bilans za :

%

Neto priliv SDI %BDP

Strane direktne investicije su oblik ulaganja kod koga strani ulagač obezbjeđuje pravo svojine, kontrole i upravljanja nad firmom u koju su uložena sredstva radi ostvarivanja nekog dugoročnog ekonomskog interesa. Neto priliv SDI predstavlja razliku između ukupnog priliva i odliva SDI.

Izvor: CBCG

Neto priliv SDI za :

%

Primici budžeta

Primici budžeta obuhvataju: tekuće prihode (poreze, doprinose, takse, naknade, koncesije i ostale prihode); primitke od prodaje imovine; primitke od otplate kredita; donacije i transfere; pozajmice i kredite (domaće i inostrane); druge prihode, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Izvor: Ministarstvo finansija

Ukupni primici za :

Izdaci budžeta

Izdaci budžeta obuhvataju: tekuće izdatke za: bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashode za materijal i usluge, tekuće održavanje, kamate, rentu, subvencije i ostale izdatke; transfere za socijalnu zaštitu; transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru; kapitalne izdatke za nabavku i investiciono održavanje finansijske i nefinansijske imovine; date pozajmice i kredite; otplate dugova, garancija i obaveza iz prethodnih godina; ostale isplate, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Izvor: Ministarstvo finansija

Ukupni izdaci :

Deficit / Suficit

Metodologija obračuna budžetskog gotovinskog rezultata je izmijenjena Zakonom o izmjeni i dopunama zakona o budžetu i fiskalnoj odogovornosti („Sl. list CG“ 055/18) u dijelu isključivanja izdataka za kupovinu hartija od vrijednosti označenih kao transakcije finansiranja od 2018. godine, te podaci koji su vezani za budžetski gotovinski rezultat od 2018. ne korespondiraju sa podacima iz ranijih godina.

Ukupan suficit / deficit za :

Deficit %BDP

Budžetski suficit, odnosno deficit predstavlja razliku primitaka i izdataka, pri čemu se primici umanjuju za pozajmice, primljene transfere i primitke od prodaje imovine, a izdaci za otplatu glavnice u zemlji i inostranstvu po osnovu duga nastalog uzimanjem kredita ili emitovanjem hartija od vrijednosti.

Izvor: Ministarstvo finansija

Ukupan suficit / deficit za :

%

Javni dug %BDP

Javni dug predstavlja dug centralnog i lokalnog nivoa, odnosno opšteg nivoa države. Centralni nivo države su državni organi i organi državne uprave, pravna lica i privredna društva koja pretežno pružaju usluge od javnog interesa, koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom finansirana od države. Lokalni nivo predstavljaju organi opštine, pravna lica i privredna društva koja pretežno pružaju usluge od lokalnog interesa i koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom finansirana od opštine.

Izvor: Ministarstvo finansija

Ukupan javni dug za :

%