Parlamentarna budžetska kancelarija

Parlamentarna budžetska kancelarija pruža stručnu podršku poslanicima, izradom istraživačkih radova, odnosno analitičkih informativnih materijala i sažetaka relevantnih zvaničnih domaćih publikacija i publikacija međunarodnih institucija na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, kao i budžeta i budžetske politike.

Ekonomski indikatori

Ekonomski indikatori predstavljaju statističke informacije o ekonomskim kretanjima, predstavljeni u formi vizualizovanih podataka.

Svi indikatori

Programski budžet

Budžet Crne Gore, koji realizuju potrošačke jedinice, raspoređen je na 12 glavnih programa koji odgovaraju njihovim nadležnostima. U 2024. godini budžetska sredstva, u iznosu od 3,48 milijarde eura, raspoređena su u okviru navedenih programa na sljedeći način:

28.43%
Socijalno staranje
24.51%
Javne finansije
12.60%
Zdravstvo
9.26%
Obrazovanje, nauka i sport
6.54%
Javna bezbjednost i odbrana
6.40%
Saobraćaj
3.28%
Ekonomija i turizam
2.80%
Politički sistem i upravljanje
2.28%
Pravosuđe i zaštita prava
2.08%
Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
0.96%
Kultura
0.86%
Prostorno planiranje i zaštita životne sredine

Kakulator zarada

Neto zarada
Na teret zaposlenog
Porez na dohodak fizičkih lica
Doprinos za PIO
Doprinos za nezaposlenost
Bruto I zarada
Na teret poslodavca
Doprinos za nezaposlenost
Doprinos za PIO
Fond rada
Prirez na porez
Na teret poslodavca