Економски индикатори

Номинални износ БДП-а

Бруто домаћи производ представља збир произведених добара и услуга у одређеном временском периоду (обично у току једне године) у једној националној економији. Бруто домаћи производ представља збир потрошње становништва, инвестиција, потрошње државе и разлике између извоза и увоза. Номинални бруто домаћи производ се обрачунава по текућим (тржишним) цијенама производа и услуга.

Извор: Монстат

Укупан номинални износ БДП-а за :

Реални раст

Бруто домаћи производ представља збир произведених добара и услуга у одређеном временском периоду (обично у току једне године) у једној националној економији. Бруто домаћи производ представља збир потрошње становништва, инвестиција, потрошње државе и разлике између извоза и увоза. Реални бруто домаћи производ је обрачунат на основу сталних цијена, чиме се отклања утицај инфлације.

Извор: Монстат

Укупан реалан раст за :

%

Инфлација

Инфлација представља пораст нивоа цијена у држави. Изражава се у процентима.

Извор: Монстат

Годишња стопа инфлације на крају :

%

Стопа незапослености

Стопа незапослености представља проценат незапослених у укупном броју активних становника.

Извор: Анкета о радној снази, Управа за статистику (МОНСТАТ)

Стопа незапослености за :

%

Просјечна плата - нето

Подаци о просјечним зарадама приказују зараде исплаћене у мјесецу. Просјечне зараде израчунавају се тако што се маса исплаћених зарада дијели са бројем запослених који су примили зараду у том мјесецу.

Извор: Монстат

Просјечна плата за :

Просјечна пензија

Мјесечна новчана накнада и друге бенефиције на које појединац стиче право по основу осигурања за случај старости, инвалидности и смрти, а под условима утврђеним законом. Закон који уређује област пензија у Црној Гори је Закон о пензијском и инвалидском осигурању.

Извор: Фонд ПИО

Просјечна пензија за :

Спољнотрговински биланс (дефицит) %БДП-а

Спољнотрговински биланс је разлика између увоза једне земље и њеног извоза за одређени временски период. Спољнотрговински биланс представља највец́у компоненту платног биланса земље.

Извор: Монстат

Спољнотрговински биланс за :

%

Нето прилив СДИ %БДП

Стране директне инвестиције су облик улагања код кога страни улагач обезбјеђује право својине, контроле и управљања над фирмом у коју су уложена средства ради остваривања неког дугорочног економског интереса. Нето прилив СДИ представља разлику између укупног прилива и одлива СДИ.

Извор: ЦБЦГ

Нето прилив СДИ за :

%

Примици буџета

Примици буџета обухватају: текуће приходе (порезе, доприносе, таксе, накнаде, концесије и остале приходе); примитке од продаје имовине; примитке од отплате кредита; донације и трансфере; позајмице и кредите (домаће и иностране); друге приходе, у складу са Законом о буџету и фискалној одговорности

Извор: Министарство финансија

Укупни примици за :

Издаци буџета

Издаци буџета обухватају: текуће издатке за: бруто зараде и доприносе на терет послодавца, остала лична примања, рашоде за материјал и услуге, текуће одржавање, камате, ренту, субвенције и остале издатке; трансфере за социјалну заштиту; трансфере институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору; капиталне издатке за набавку и инвестиционо одржавање финансијске и нефинансијске имовине; дате позајмице и кредите; отплате дугова, гаранција и обавеза из претходних година; остале исплате, у складу са Законом о буџету и фискалној одговорности.

Извор: Министарство финансија

Укупни издаци :

Дефицит / Суфицит

Методологија обрачуна буџетског готовинског резултата је измијењена Законом о измјени и допунама закона о буџету и фискалној одоговорности („Сл. лист ЦГ“ 055/18) у дијелу искључивања издатака за куповину хартија од вриједности означених као трансакције финансирања од 2018. године, те подаци који су везани за буџетски готовински резултат од 2018. не кореспондирају са подацима из ранијих година.

Укупан суфицит / дефицит за :

Дефицит %БДП

Буџетски суфицит, односно дефицит представља разлику примитака и издатака, при чему се примици умањују за позајмице, примљене трансфере и примитке од продаје имовине, а издаци за отплату главнице у земљи и иностранству по основу дуга насталог узимањем кредита или емитовањем хартија од вриједности.

Извор: Министарство финансија

Укупан суфицит / дефицит за :

%

Јавни дуг %БДП

Јавни дуг представља дуг централног и локалног нивоа, односно општег нивоа државе. Централни ниво државе су државни органи и органи државне управе, правна лица и привредна друштва која претежно пружају услуге од јавног интереса, која су под управљачком контролом и највећим дијелом финансирана од државе. Локални ниво представљају органи општине, правна лица и привредна друштва која претежно пружају услуге од локалног интереса и која су под управљачком контролом и највећим дијелом финансирана од општине.

Извор: Министарство финансија

Укупан јавни дуг за :

%