Преглед финансијских извјештаја регулаторних агенција

Независна регулаторна тијела у Црној Гори су Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност, Агенција за електронске медије, Регулаторна агенција за енергетику, Комисија за хартије од вриједности Црне Горе, Агенција за надзор осигурања, Агенција за љекове и медицинска средства и друга независна регулаторна тијела основана у складу са законом.

Сходно Закону о буџету и фискалној одговорности надлежни орган независног регулаторног тијела утврђује предлог финансијског извјештаја са извјештајем о раду, односно стању за претходну годину и одређује представника независног регулаторног тијела који ће учествовати у скупштинској процедури.

  • На основу Закона о енергетици, Регулаторна агенције за енергетику утврђује предлог финансијског извјештаја са извјештајем о раду за претходну годину и подноси Скупштини на усвајање.
  • Законом о осигурању предвиђено је да Агенција за надзор осигурања утврђујефинансијске исказе са извјештајем овлашћеног ревизора и годишњи извјештај о раду за претходну годину и доставља Скупштини ради усвајања.
  • На основу Закона о електронским комуникацијама, Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност доставља Скупштини извјештај о раду са финансијским извјештајем.
  • Финасијски извјештај са Извјештајем о раду, Агенција за љекове и медицинска средства и Агенција за електронске медије достављају сходно Закону о буџету и фискалној одговорности.

ПБК је, за потребе Одбора за економију, финансије и буџет, припремила преглед приједлога извјештаја регулаторних агенција који су достављени Скупштини.