Приказ Предлога фискалне стратегије за период 2017-2020. године

Фискалну стратегију, на предлог Владе, доноси Скупштина Црне Горе. На основу Фискалне стратегије, на годишњем нивоу припремају се смјернице фискалне политике за период од три године и годишњи буџети.

У периоду 2017 – 2020. године приоритет економске политике представља јачање фискалне стабилности и, у том оквиру, успостављање опадајућег тренда јавног дуга од 2019. године и остваривање суфицита буџета у 2020. години, уз јачање привредне активности и конкурентности црногорске економије.

Како би остварила наведено, уз већ успостављене мјере фискалне консолидације – Мјере санације буџетског дефицита и јавног дуга за период 2017–2021. године, представљене уз Закон о буџету за 2017. годину, оцијењено је да је потребно утврдити додатне мјере економске политике, које се односе на повећање прихода и рационализацију/смањење расхода.

Даље, као подршка јачању макроекономске стабилности и конкурентности економије дата је и агенда структурних реформи односно мјера развојне и економске политике у јавном и реалном сектору. С тим у вези, Стратегијом је предвиђена даља имплементација системских рјешења у правцу јачања конкурентности економског система, кроз унапређење пословног амбијента, финансијску и институционалну подршку развоју предузетништва, односно сектора малих и средњих предузећа и, у том оквиру, развоју и диверзификацији прерађивачке индустрије. Истовремено, радиће се на унапређењу радног законодавства, реформи система образовања, као и на унапређењу пензијског и здравственог система и постизању веће ефикасности и продуктивности државне управе. Мјере се реализују и у области, енергетике, туризма, пољопривреде, саобраћаја.

Преузмите Приказ Предлога фискалне стратегије за период 2017-2020. године који је ПБК припремила за чланове Одбора за економију, финансије и буџет.