Текући приходи буџета Црне Горе

Буџет је финансијски план заснован на годишњим проћенама примитака и издатака. Примици обухватају:

 1. текуће приходе (порезе, доприносе, таксе, накнаде, концесије и остале приходе);
 2. примитке од продаје имовине;
 3. примитке од отплате кредита;
 4. донације и трансфере;
 5. позајмице и кредите (домаће и иностране);
 6. друге приходе.

Текући приходи обухватају:

 1. Акцизе
 2. Порез на додату вриједност – ПДВ
 3. Порез на добит правних лица
 4. Пореза на доходак зичких лица
 5. Доприноси за обавезно социјално осигурање
 6. Порез на кафу
 7. Порез на промет непокретности
 8. Порез на промет употребљаваних моторних возила, пловних објеката, ваздухоплова и летилица
 9. Порез на употребу путничких моторних возила, пловних објеката, ваздухоплова и летилица
 10. Порез на премије осигурања
 11. Порез на угљоводонике
 12. Царине
 13. Таксе
 14. Накнаде
 15. Остали приходи

Свака категорија текућих прихода је дефинисана посебним законима, а ПБК је припремила преглед свих одредби којима се утврђује њихова висина.