Извјештај Комисије за концесије за 2016. годину

Комисија за концесије основана је Законом о концесијама као самосталан и независан орган у вршењу послова утврђених овим законом.

Закон о концесијама прописује сљедеће надлежности Комисије за концесије

• рјешава по приговорима у есника у поступку давања концесија, који се односе на вредновање и ранг листу понуђача и доноси одлуке по њима;
• води регистар уговора о концесијама;
• одобрава спровођења поступка продужења рока давања концесије или проширења простора за обављање концесионе дјелатности,
• одобрава спровођење поступка давања концесије пратећих минералних сировина на одобреном експлоатационом пољу, без спровођења поступка јавног надметања;
• доноси пословник о свом раду и врши друге послове утврђене овим законом. Комисија има предсједника и осам чланова.

Комисија је у 2016. години разматрала два приговора, одобрила спровођење поступка продужења рока Уговора о концесији за експлоатацију неметаличне минералне сировине техничко-грађевинског камена из лежишта ‘Платац’ (Грбаљ), општина Котор и одобрила проширење експлоатационог поља ,,Биочки стан” за експлоатацију црвеног боксита. ПБК је за потребе Одбора за економију, финансије и буџет, прирпемила преглед кључних ставки извјештаја за 2016. годину.