Прикази финансијских планова регулаторних агенција за 2021. годину

Сходно Закону о буџету и фискалној одговорности, надлежни орган независног регулаторног тијела утврђује предлог финансијског плана са планом рада за наредну годину и одређује представника независног регулаторног тијела који ће учествовати у скупштинској процедури. Уз складу са наведеним законом, Скупштини се достављају предлози финансијских планова са планом рада за наредну годину независних регулаторних тијела, на усвајање.

– На основу Закона о електронским комуникацијама, план рада са финансијским планом Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност за наредну годину усваја Скупштина.

– Средства за финансирање рада Регулаторне агенције за енергетику и регулисане комуналне дјелатности, у области енергетике, сходно Закону о енергетици утврђују се финансијским планом Агенције који усваја Скупштина.

– Агенција за електронске медије и Комисија за тржиште капитала, достављају предлог финансијског плана са планом рада за наредну годину Скупштини на усвајање, на основу Закона о буџету и фискалној одговорности.

– Законом о осигурању, дефинисано је да Агенција за надзор осигурања Скупштини доставља финансијски план са планом рада ради усвајања. ПБК је, за потребе посланика, припремила преглед приказа финансијских планова регулаторних агенција за 2021. годину, који су достављени Скупштини Црне Горе.