Приказ Предлога закона о завршном рачуну буџета за 2015. годину

Предлог закона о завршном рачуну буџета за 2015. годину утврђује да:

• Стопа реалног раста БДП-а износи 3,2%, а проћењује се да је БДП остварен у номиналном износу од 3.595,00 мил €.

• Буџетска потрошња износи 1.617,95 мил. €, већа је за око 11% у односу на претходну годину и 3,39% у односу на план, највећим дијелом као последица отплате извршних судских пресуда корисника буџета. Буџетска потрошња чини 45,01% БДП-а.

Највећи дио буџетске потрошње чине социјална давања која су претходне године износила 487,04 мил. € и чинила су 30,1% потрошње, затим слиједе и бруто зараде за које је издвојено 382,18 мил. € или 23,62% укупне буџетске потрошње.

Државна ревизорска институција је финансијском ревизијом Предлога закона о завршном рачуну буџета за 2015. годину изразила је позитивно мишљење са скретањем пажње. ДРИ је ревизијом правилности изразила условно мишљење.

У 2015. години дошло је до погоршања фискалне ситуације због повећања учешћа готовинског дефицита (са 2,98% у 2014. години на 8,06% у 2015. години) и јавног дуга у номиналном БДП-у (са 59,91% у 2014. години на 66,73% у 2015. години), те да би се очувала фискална дисциплина у Црној Гори, неопходно је зауставити овај тренд и досљедно примјењивати Закон о буџету и фискалној одговорности.